Co oznacza skrót OPP?

- -

pyt.3Organizacje pozarządowe, które posiadają osobowość prawną, od 2004 r. mogą, niezależnie od swojej formy prawnej jaką jest np. bycie fundacją, stowarzyszeniem, klubem sportowym, starać się o uzyskanie dodatkowego statusu – statusu organizacji pożytku publicznego. Organizacje, które go uzyskały nazywamy organizacjami pożytku publicznego (w skrócie OPP). By być OPP trzeba przez co najmniej dwa lata prowadzić działalność w obszarach tzw. pożytku publicznego, które zostały określone ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ponadto organizacja musi spełniać dodatkowe kryteria, dotyczące m.in. jawności działania czy kontroli w organizacji. Dzięki temu statutowi może jednak zbierać 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz jest zwolniona z niektórych opłat.